bip.gov.pl
A A A K
BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.01.2011, 08:52 - zobacz aktualną wersję.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana Statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.

Statut Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie zwany dalej Domem działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
4. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. nr 217, poz. 1837),
5. niniejszego statutu.

§ 2

1. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Kłodzkiego.
2. Siedzibą Domu jest miasto Nowa Ruda, ul. Parkowa 20.
3. Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, ul. Parkowa 20, 57 402 Nowa Ruda.

Rozdział II. Cel i zadania
§ 3

1. Dom jest jednostką stałego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych.
2. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Rozdział III. Organizacja
§ 4

Organizację wewnętrzną jednostki określa regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.

Rozdział IV. Gospodarka finansowa
§ 5

Dom prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i innych obowiązujących przepisach.

Rozdział V. Postanowienia końcowe
§ 6

Zmiany treści Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.


Plik PDF: Uchwała nr LIV/649/2006 Rady Powiatu Kłodzkiego

Opublikowano:
12.01.2011, 08:52
Agnieszka Zajączkowska
Autor: Rada Powiatu Kłodzkiego
Utworzono: 12.01.2011, 00:00
Ilość odsłon: 6 290