Statut Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie zwany dalej Domem działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868),
2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm. ),
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),
4. rozporządzenia Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. z 2012 r., poz. 964 z późn. zm.),

5. niniejszego Statutu.

§ 2

1. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Kłodzkiego działającą w formie jednostki budżetowej sektora finansów publicznych.
2. Dom ma siedzibę w Nowej Rudzie przy ul. Parkowej 20 z Oddziałem w Ścinawce Dolnej nr 17.

Rozdział II. Cel i zadania
§ 3

1. Dom jest jednostką stałego pobytu przeznaczoną dla:

1) osób przewlekle somatycznie chorych w budynku przy ul. Parkowej nr 20 w Nowej Rudzie,

2)dla osób przewlekle psychicznie chorych w budynku w Ścinawce Dolnej nr 17 (Oddział).

 
2. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Rozdział III. Organizacja
§ 4

Organizację wewnętrzną jednostki określa regulamin organizacyjny Domu.

Rozdział IV. Gospodarka finansowa
§ 5

1.Dom prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan dochodów i wyda

Rozdział V. Postanowienia końcowe
§ 6

Zmiany treści Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.


Plik PDF: Uchwała nr XIV/117/2017 Rady Powiatu Kłodzkiego

Opublikowano:
17.05.2018 (11:27)
Aleksandra Erdman
Autor: Rada Powiatu Kłodzkiego
Utworzono: 12.01.2011
Ilość wyświetleń: 9 162