Sposób przyjmowania i załatwiania spraw, stan przyjmowanych spraw, kolejnośc ich załatwian

Korespondencja przychodząca jak i wychodząca z Domu Pomocy Społecznej podlega rejestracji w kancelarii jednostki. Postępowanie z dokumentacją DPS-u określa Instrukcja Kancelaryjna, Jednility Rzeczowy Wykaz Akt, oraz Instrukcja Składnicy Akt. Sprawy załatwione w formie pisemnej wychodzą na zewnątrz po podpisaniu wyłącznie przez Dyrektora, lub osobę upoważnioną do zastępstwa. Korespondencję do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie można składać drogą listową, pocztą elektroniczną, bądź za pomocą platformy e-PUAP pod adresem: /dpsnr/SkrytkaESP. , lub osobiście od 7:00 do 15:00 w dni powszednie. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem przepisów Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz.U. z dnia 07.01.2016 poz. 23). W sprawiach skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje w Nowej Rudzie: środy i piątki od 13:00 do15:00, w Ścinawce Dolnej we wtorki i czwartki od 12:00 do 14:00. Rejestr skarg i wniosków dla pracowników i innych osób prowadzi Sekretariat DPS, dla mieszkańców prowadzą kierownicy właściwych Działów. Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor z osobami kierującymi właściwymi działami. Za wszechstronne wyjaśnienia i terminowe załatwienia skarg i wniosków odpowiedzialne są osoby kierujące działami. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Dyrektor.Osoby zainteresowane osobistym kontaktem z Dyrektorem jednostki proszone są o uprzednie umówienie się. Aby skontaktować się telefoniczny w sprawach dotyczących mieszkańców   po godz. 15:00 oraz, w dni wolne od pracy, należy odczekać chwilę, aż centrala telefoniczna przełączy połączenie na oddział.

Opublikowano:
19.02.2020 (11:40)
Agnieszka Zajączkowska
Autor: Emilia Bogusiewicz
Utworzono: 05.12.2016
Ilość wyświetleń: 2 529