Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2011-03-24.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-10-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre dokumenty w formie plików PDF mogą być niedostępne cyfrowo ze względu na ich graficzną formę, wynikającą ze skanowania oryginałów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

  • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą przełączać elementy nawigacji za pomocą klawisza [Tab],
  • skrót klawiszowy [Ctrl][+] służy do powiększania zawartości strony,
  • skrót klawiszowy [Ctrl][-] służy do pomniejszania zawartości strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Zajączkowska, e-mail: dpsnowaruda@interia.pl, numer telefonu: 74 872 30 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie dla osób przewlekle somatycznie chorych ul. Parkowa 20

Do budynku głównego prowadzą dwa wejścia: wejście główne i wejście od strony parku. Wchodząc wejściem głównym trzeba pokonać kilkanaście stopni. Od strony parku można wejść po schodach i przez podjazd dla osób niepełnosprawnych zabezpieczony poręczą. W wewnątrz budynku na parterze po prawej stronie znajduje się winda osobowa, z z której można skorzystać przy pomocy osób dyżurujących. Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych. Pomieszczenia sanitarne przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz odpowiednio są oznakowane. W budynku głównym nie ma platform pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Od strony parku są miejsca parkingowe koło wiaty, bez wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku głównego można wejść z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Każda osoba może uzyskać informację, oraz pomoc od osób będących na dyżurze. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Do budynku "MAK" prowadzą dwa wejścia: wejście od strony ogrodu i wejście od strony budynku głównego. Wchodząc od strony ogrodu trzeba pokonać sześć stopni. Od strony budynku głównego można wejść alejką wyłożoną kostką brukową. Na wprost wejścia znajduje się winda osobowa z której można skorzystać przy pomocy osób dyżurujących. Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia sanitarne przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz odpowiednio oznakowane. W budynku "MAK" nie ma platform pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych. Każda osoba może uzyskać informację, oraz pomoc od osób będących na dyżurze. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Do budynku administracji prowadzi jedno wejście - od strony budynku "MAK" można wejść po schodach jak i również przez podjazd dla osób niepełnosprawnych zabezpieczony poręczą. W budynku nie ma windy osobowej. Na parterze po prawej stronie znajdują się pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji, oraz pomieszczenia sanitarne, które są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze znajduje się administracja oraz pralnia. Do budynku można wejść z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku administracji nie ma platform pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Od strony ogrodu przed budynkiem administracyjnym są miejsca parkingowe, bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Każda osoba może uzyskać informację, oraz pomoc od osób będących w biurze. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie Oddział Ścinawka Dolna 17 dla osób przewlekle psychicznie chorych

Do budynku głównego prowadzą dwa wejścia: wejście główne od strony ulicy i wejście od strony parkingu. Wchodząc wejściem głównym trzeba pokonać kilkanaście stopni. Od strony parkingu można wejść alejką wyłożoną kostką brukową, po prawej stronie znajduje się winda osobowa z której można skorzystać przy pomocy osób dyżurujących. Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych. Pomieszczenia sanitarne przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz odpowiednio są oznakowane. W budynku głównym nie ma platform pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Do budynku głównego można wejść z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem są miejsca parkingowe, bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Każda osoba może uzyskać informację, oraz pomoc od osób będących w biurze. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Do budynku terapii zajęciowej prowadzą dwa wejścia: wejście od strony parkingu i wejście od strony muru oporowego. Wchodząc wejściem od strony parkingu trzeba pokonać dwa stopnie. Od strony muru oporowego na zewnątrz zamontowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych, z której można skorzystać przy pomocy osób dyżurujących. Budynek jak i pomieszczenia sanitarne są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma platform, pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Do budynku głównego można wejść z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem są miejsca parkingowe, bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Każda osoba może uzyskać informację oraz pomoc od osób będących na dyżurze. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Opublikowano:
24.02.2021 (09:35)
Administrator serwisu
Autor: Agnieszka Zajączkowska
Utworzono: 24.02.2021
Ilość wyświetleń: 1 127